Polityka prywatności

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMC Aviation sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ruchliwa 15, 02-182 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000316519,NIP: 5222900333;
 2. Może się Pan/Pani skontaktować z nami:
  a) Listownie na adres: ul. Ruchliwa 15, 02-182 Warszawa
  b) E-mailem na adres: office@amcaviation.eu
  c) Telefonicznie pod numerem: 22 3465330
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o przelot samolotem lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem ww. umowy; na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), w celu realizacji obowiązków prawnych leżących po stronie administratora związanych z obowiązkiem podatkowym (art.. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz – w pozostałym zakresie - na podstawie zgody Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza personelem Administratora, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o przelot/czarter samolotu oraz w celach kontaktowych i w celu wystawienia faktury.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie istnieje ustawowy obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, co w razie odmowy podania danych osobowych nie będzie możliwe.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy o przelot/czarter samolotu oraz do czasu przedawnienia roszczeń i obowiązków podatkowych związanych z zawartą umową.
 9. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i usunięcia.
 10. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych byłaby wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody listownie lub e-mailem.
 11. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych.